• pn. - pt.: 9:00 - 20:00, sb.: 9:00 - 17:00, nd.: nieczynne
 • ul. Chłodna 48, 00-872 Warszawa
 • (+48) 734-734-754

Mercedes E220d AMG 4matic – wynajem Warszawa

Silnik: 2.0

Moc silnika: 194 KM

Skrzynia biegów: automat 9G

Przyspieszenie 0-100km/h: 6.3s

Rodzaj paliwa: ON

Spalanie w miescie: 8 L/100km

Spalanie w trasie: 6 L/100km

Liczba drzwi: 4

Ilość miejsc: 5

1 dzień

450 zł

limit 200 km

2-6 dni

380 zł / dzień

limit 200 km

7-12 dni

350 zł / dzień

limit 200 km

14 dni+

300 zł / dzień

limit 200 km

30 dni+

230 zł / dzień

limit 100 km

Kaucja zwrotna

3000 zł

*podane ceny najmu są canami BRUTTO
*kaucja jest zwracana w dniu zwrotu pojazdu

Nowy Mercedes E220d AMG  wyglą­da atrak­cyj­nie, ale zde­cy­do­wa­nie nie idzie w stro­nę wymu­szo­ne­go futu­ry­zmu. Nie jest to samo­chód, któ­ry ma szo­ko­wać swo­im wyglą­dem. Jest kon­ser­wa­tyw­ny, dostoj­ny i ele­ganc­ki zara­zem. Mowa tutaj nie tyl­ko o linii nad­wo­zia, ale rów­nież pro­jek­cie wnę­trza, któ­re mimo ekra­nów zastę­pu­ją­cych ana­lo­go­we zega­ry czy zaawan­so­wa­nej elek­tro­ni­ki nadal spra­wia wra­że­nie bar­dzo kla­sycz­ne­go.

Pierw­sze wra­że­nie po zaję­ciu miej­sca kie­row­cy moż­na ująć jed­nym zda­niem — kom­fort. Fote­le są nie­zwy­kle wygod­ne, kie­row­ni­ca mięk­ka i przy­jem­na w doty­ku, a takie roz­wią­za­nia jak auto­ma­tycz­ne docią­ga­nie pasów bez­pie­czeń­stwa doda­ją tyl­ko posma­ku pre­sti­żu. W miej­scu tra­dy­cyj­nych zega­rów zauwa­ża­my dużych roz­mia­rów ekran, któ­ry teraz speł­nia funk­cję wskaź­ni­ków.

W zależ­no­ści od wybra­ne­go try­bu jaz­dy wyświe­tla­ny jest róż­ny styl zega­rów. Dodat­ko­wą opcją jest moż­li­wość usta­wie­nia tego, co kie­row­ca widzi po pra­wej stro­nie ekra­nu — może to być stan­dar­do­wy obro­to­mierz, infor­ma­cje na temat prze­bie­gu czy cza­su jaz­dy, wska­za­nia nawi­ga­cji lub pod­po­wie­dzi na temat eko­no­mii spa­la­nia. Trze­ba przy­znać, że to dosko­na­łe roz­wią­za­nie, tym bar­dziej, że przy­kła­do­wo obro­to­mierz przy auto­ma­tycz­nej skrzy­ni bie­gów zda­je się cał­ko­wi­cie zbęd­ny. Moż­li­wość skon­fi­gu­ro­wa­nia wskaź­ni­ków pod wła­sne potrze­by wyda­je się tym bar­dziej przy­dat­na. To jed­nak nie jedy­na cie­ka­wost­ka zwią­za­na z ekra­nem.

Mer­ce­des kla­sy E ma w rze­czy­wi­sto­ści jeden, napraw­dę duży ekran, któ­ry cią­gnie się przez prak­tycz­nie pół deski roz­dziel­czej. W czę­ści miesz­czą­cej się za kie­row­ni­cą wyświe­tla on wspo­mnia­ne wskaź­ni­ki doty­czą­ce jaz­dy — pręd­ko­ścio­mierz, obro­to­mierz lub inne wska­za­nia potrzeb­ne kie­row­cy. W pra­wej czę­ści ekran poka­zu­je mapę nawi­ga­cji, menu lub usta­wie­nia wszyst­kich funk­cji samo­cho­du. Mimo tak nowo­cze­sne­go roz­wią­za­nia i napraw­dę nie­spo­ty­ka­nych roz­mia­rów ekra­nu, samo wnę­trze Mer­ce­de­sa E spra­wia wra­że­nie bar­dzo kla­sycz­ne­go. Okrą­głe nawie­wy czy ana­lo­go­wy zega­rek potę­gu­ją to wra­że­nie.

Koń­cząc temat wnę­trza, war­to wspo­mnieć jesz­cze o sys­te­mie audio. Powstał on we współ­pra­cy z mar­ką Bur­me­ster i skła­da się — w zależ­no­ści od wybra­nej wer­sji — z 13 lub 25 gło­śni­ków. Wra­że­nia aku­stycz­ne są napraw­dę zna­ko­mi­te.

Zawie­sze­nie jest mięk­kie i nie­zwy­kle kom­for­to­we, przez co dosko­na­le spraw­dza się na naszych czę­sto dziu­ra­wych dro­gach. Wyci­sze­nie kabi­ny na wyso­kim pozio­mie, choć do uszu kie­row­cy i pasa­że­rów prze­do­sta­je się spo­ro dźwię­ków pły­ną­cych z sil­ni­ka.  Poza aku­sty­ką sam sil­nik to rów­nież dosko­na­ły kawa­łek inży­nie­rii. Dwu­li­tro­wy tur­bo­die­sel dostar­cza moc 194 koni i napraw­dę dosko­na­le radzi sobie z napę­dze­niem ważą­cej bli­sko 1700 kg limu­zy­ny. Przy tym nie­wie­le pali, gdyż wynik 6–7 litrów w warun­kach miej­skich nale­ży uznać za bar­dzo dobry.

Auto­ma­tycz­na skrzy­nia bie­gów ma aż 9 prze­ło­żeń, co pozwa­la na utrzy­ma­nie sto­sun­ko­wo niskich obro­tów przy nie­mal każ­dej pręd­ko­ści. Zmia­na prze­ło­żeń jest prak­tycz­nie nie­wy­czu­wal­na, co jest tyl­ko kolej­nym ele­men­tem zwięk­sza­ją­cym kom­fort Mer­ce­de­sa E.

W naszej ofercie dostępny jest równie najnowszy SUV GLE300d oraz coś szybszego A45s.

Wyposażenie samochodu

 • elektrycznie regulowane fotele przednie
 • dach szklany panoramiczny
 • klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa
 • reflektory w technologii LED
 • system nagłaśniający
 • system nawigacji
 • Keyless Entry
 • czujniki parkowania przód/tył z kamerą cofania
 • pakiet privacy – przyciemnione szyby tylne
 • kierownica 3-ramienna, sportowa, obszyta skórą
 • pakiet AMG
 • aplikacje dekoracyjne Designo
 • 19″ obręcze AMG
 • bluetooth

Zapytaj o rezerwację

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!